Informatiebijeenkomst van parochianen op maandag 11-03-2019

Aanwezig zijn een honderdtal parochianen waaronder onze parochiecoördinator Loes van Galen, drie leden van het PU Bestuur te weten: Anne Commandeur, John van den Berg en Peter Kortenoeven- Klasen, een wijkbewoonster (overbuurvrouw), een van de beheerscommissieleden van Ijmuiden (Els de Leeuw), Nanda Ramakers van de beheerscommissie Santpoort  en alle vier de leden van de beheerscommissie Schoten(Bram Wijkhuise, Wil Eskes, Jos Eliëns en Jolanda Giling)

Opening:

Jos opent de vergadering om 19.30 uur. De agenda was bijgesloten bij het Franciscus Magazine, dus die heeft iedereen paraat.

Jos licht hier nog even algemeen toe dat het besluit een schok was en pijnlijk aankwam, maar zeker geen verrassing was. Uit het feit dat de vijf kerken al bij aanvang van de Franciscus Parochie i.o. onderverdeeld werden in A-kerk (met bijzondere status) en B-kerk (met minder bijzondere status) kon dit besluit al opgemaakt worden.

Wat ging er aan dit advies vooraf?

Eén bestuur voor vijf parochies zorgde van meet af aan voor een moeizame relatie met het PU Bestuur. De Beheerscommissie Schoten heeft eind 2017 zelfs het vertrouwen in dit bestuur opgezegd. Dit was naar aanleiding van een door het PU Bestuur ingevuld enquête formulier waaruit duidelijk bleek welke drie kerken op termijn zouden moeten sluiten.

Daarop hebben wij als beheerscommissie het vertrouwen in het PU Bestuur opgezegd. We kregen een uitnodiging om onze grieven op tafel te leggen (eind 2017), maar de vraag bleef of we wel serieus genomen werden.

We hebben duidelijk aangegeven, dat we geen vertrouwen hebben in het bestuur, maar wél in samenwerking.

Pals Brust kwam in beeld en heeft werkgroepen ingesteld om te weten te komen, hoe de parochies er voor staan.

In maart 2018 werden de werkgroepen Financiën, Vitaliteit en Gebouwen in het leven geroepen.

Zijn de parochies betrokken bij de voorbereiding van het advies?

De werkgroepen Financiën en Gebouwen waren betrekkelijk snel klaar. Wat de Vitaliteit van de parochies betreft, was er meer werk en dus meer tijd nodig. Daarom is uitstel aangevraagd tot september 2018.

Nu bleek dat de stuurgroep uit slechts twee personen bestond (Pastoor George Paimpillil en Pals Brust). De verwachting was echter, dat er van iedere parochie één vertegenwoordiger zitting in zou hebben.

Begin oktober was de officiële presentatie van de drie werkgroepen aan de stuurgroep en op 7 februari 2019 was de presentatie van de stuurgroep. Deze haalde zelfs de krant.

 

 

Hoe is het advies van de stuurgroep onderbouwd?

We moeten concluderen dat er géén onderbouwing is! Natuurlijk hopen we dat deze er wél snel komt. Waar was anders al het werk van de werkgroepen goed voor? Een eerlijke onderbouwing zou deze beslissing minder pijnlijk kunnen maken.

 

Een ander pijnpunt is het niet langer uitdelen van de communie bij woord- en gebedsvieringen. In andere kerken wordt dat wél gedaan. Zijn wij hierin te netjes geweest? In ieder geval willen we op deze voet voortgaan.

 

 

Wanneer neemt het bestuur een definitief besluit?

Daarnaast vragen wij ons ook af of wij vooraf inzage krijgen in dat besluit. In het Franciscus Magazine staat dat het verstuurd zal worden.

Het advies wordt in elk geval al als een definitieve beslissing gezien. Er zijn al partijen die de kerk willen kopen en vrijwilligers zijn al op zoek naar andere mogelijkheden buiten de kerk.

Laten we alsjeblieft geen voorbarige conclusies trekken! Iedereen dringt aan op een goede onderbouwing.

 

 

Wat betekent sluiting voor de vieringen op zondag en door de week?

Als er maar één eucharistieviering in de maand is, raak je de gemeenschap kwijt.

 

 

Wat gebeurt er met de financiële reserves van de Mariakerk?

Het is toch wel bijzonder, dat de kerken mét reserves opgedoekt worden. Dit moet toch wel een punt van aandacht zijn bij de onderbouwing! Krijgen we nog inzicht in de stukken van de andere parochies?

Uiteindelijk zullen de reserves toch op één hoop terecht komen en gaat het er om welke kerk het

meeste opbrengt.

 

 

Wat gebeurt er met het kerkhof?

De aanwezigheid van het kerkhof heeft geen rol gespeeld bij het advies van de stuurgroep.

Er hangen heel wat rechten en plichten aan het kerkhof. Er zijn zowel priester- als oorlogsgraven. Het is een complex gebeuren om het te onderhouden. Het bisdom wil geen aparte stichting. Om logische en praktische redenen willen nabijgelegen kerkhoven geen aansluiting.

Door de langjarige huur van de graven zal het kerkhof misschien nog wel 20 tot 30 jaar bestaan! Een van de aanwezigen geeft aan dat er een koopgraf is met eeuwigdurende rechten…

 

 

Is een parochiecentrum met activiteiten wel haalbaar zonder kerkgebouw?

Het parochiecentrum zou open blijven voor diaconie. Diaconie kán echter niet zonder vieringen. Die hebben elkaar nodig om elkaar te versterken.

 

 

Welk effect heeft sluiting op kerkgangers, vrijwilligers en donateurs?

Bij sluiting van de kerk zijn er geen parochianen, geen vrijwilligers en geen inkomsten meer!

 

Rondvraag

–      Is er mogelijkheid om protest aan te tekenen?

Omdat we iedereen recht willen doen, overwegen we hierover een peiling te houden. We moeten ons hier twee dingen goed realiseren:

–      Open blijven geeft niet de garantie dat alles hetzelfde zou blijven.

 

–      Open blijven geeft een heel grote verantwoordelijkheid. Zeker naar de parochianen van de andere kerken toe. Hoe bind je deze gelovigen aan jouw parochie!?

 

 

–      Is er een tijdlijn bekend?               Nee

 

–      Je bestaat nog, maar vrijwilligers worden al weggetrokken. Hoe lang houden we dit vol?

 

–      Mogen we in één van de zalen van het parochiecentrum iets doen?

 

 

Naar nu blijkt, is het parochiecentrum verbouwd van het geld van de Petrus en Paulus kerk. De beslissing om deze te sluiten, is toen van beneden af gekomen.

Deze beslissing van boven naar beneden, is niet zo’n goed idee geweest. Blijkbaar is er in deze tijd

(25 jaar later) geen vertrouwen meer in een democratisch besluit.

In de huidige situatie is er geen herder meer en wordt de kerk uitgehold.

Uit een document van Mgr. Hendriks kunnen we opmaken, dat zolang er geen fusie is, er ook geen sprake mag zijn van kerksluiting. Bovendien is één van de voorwaarden, dat de parochianen bij dit besluit betrokken zijn geweest! Zo niet, dan mag er niet tot sluiting overgegaan worden!

 

 

Een van de aanwezigen daagt het PU Bestuur uit om na Pasen hier in het parochiecentrum uitleg te komen geven over de onderbouwing.

 

 

In zijn slottoespraak gaf Peter Kortenoeven-Klasen aan dat er hard gewerkt wordt aan de onderbouwing en dat die in mei klaar zal zijn.

Verder verzekerde hij de aanwezigen dat ons feestjaar niet in het gedrang zal komen en dat het kerkhof behouden zal worden.

 

 

Onze eigen slotconclusie is nog steeds dat er een grote minachting uit de behandeling door het PU Bestuur en de Stuurgroep spreekt.

Scroll naar top