Jongeren

De jongeren maken gebruik van de sacristiezolder voor o.a.:

Jongerenproject Praatpaal
Praatpaal is een project voor alle jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten. Om de 4 à 5 weken komen de jongeren bij elkaar. In de groep wordt gepraat over verschillende onderwerpen die samenhangen met de interesses van de leeftijdsfase waarin ze verkeren. De sfeer in de groep en de aandacht voor elkaar is even belangrijk als de inhoud.
Onderwerpen die in het eerste jaar in de groep aan bod komen: karaktereigenschappen, school, vriendschap, geloof, je eigen kamer, discriminatie, verschil jongens – meisjes, enz., enz. Naast al deze onderwerpen worden er ook activiteiten ondernomen. Er zijn Praatpaalgroepen die al langer dan 5 jaar bestaan.

Vormsel
De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel vinden jaarlijks / om het jaar plaats en zijn bedoeld voor jongeren (in de eerste en tweede klas of hoger van het voortgezet onderwijs) van de Franciscusparochie en de parochie Meerliede.
Tijdens vier voorbereidingsavonden wordt er gewerkt met het project; In Vuur en Vlam. Het gaat daarbij o.a. over: de Heilige Geest als helper, de sacramenten, bidden, bewust zijn van je eigen geloof, uitleg over de belangrijkste onderdelen van de vormselviering en de opdracht om je in te zetten voor het koninkrijk van God. Uiteindelijk gaan de vormelingen ook meewerken aan het samenstellen van de vormselviering.

Kindercatechese Kica
Kica staat voor kinderkatechese en is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 (die wel of niet hun Eerste Communie hebben gedaan) t/m groep 8. De doelstelling van de kindercatechese is, om vanuit de parochie, de kinderen de mogelijkheid te geven om op een aangepaste manier bezig te zijn met thema’s / onderwerpen die te maken hebben met geloof en samenleving.
Vanaf groep 5 tot het einde van de basisschool, komen kinderen om de drie / vier weken vijf kwartier bij elkaar (op een doordeweekse avond) om zich bezig te houden met een bepaald onderwerp. Iedere bijeenkomst wordt eerst de Kicakaars aangestoken en wordt er een lied gezongen. We lezen een verhaal en daarna wordt er steeds iets anders gedaan. Dat kan zijn: knutselen, knippen, plakken, tekenen, een spel, napraten over het verhaal met vragen, een zoekopdracht, een puzzel, een DVD kijken. Kortom; er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende werkvormen te gebruiken, om de bijeenkomsten voor de kinderen aantrekkelijk te houden.
Ieder jaar is er een cyclus van onderwerpen, die aan de orde komt.
Het eerste jaar (als de kinderen in groep 5 zitten) wordt er stil gestaan bij een aantal feesten / periodes van het (kerkelijk) jaar, zoals St. Maarten, Advent, Kerstmis, vastentijd, Pasen, Pinksteren.
In het tweede jaar (als de kinderen in groep 6 zitten) wordt uitgegaan van het Oude Testament.
In het derde jaar (als de kinderen in groep 7 zitten) staat het Nieuwe Testament (het leven van Jezus) centraal.
En in het vierde jaar (als de kinderen in groep 8 zitten) “cirkelen” we rondom de Geloofsbelijdenis.
Ieder Kicajaar wordt op een speciale manier afgesloten.
Eén keer per jaar is er een gezamenlijke avond met alle Kicagroepen.

Scroll naar top