Tarieven Parochiegemeenschap Schoten

Indien dat gewenst is kan men van te voren in overleg met de beheerder een vrije plaats uitzoeken en reserveren. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht die in mindering worden gebracht op de begrafenisnota op het moment dat er daadwerkelijk iemand in dat graf begraven wordt.

Vaste kosten voor een huurgraf.
Een graf (daarin is in principe plaats voor 3 overledenen) wordt in eerste instantie altijd voor een periode 20 jaar gehuurd te rekenen vanaf het tijdstip van de eerste begrafenis. Daarbij komt een afkoopsom voor het algemeen onderhoud van het kerkhof gedurende die zelfde 20 jaar. Tevens wordt dan een afkoopsom voor ruiming van het graf na afloop van de huurtermijnen (= afloop grafrecht) in rekening gebracht en een eenmalig bedrag voor administratiekosten.
In die administratie wordt bijgehouden wie er begraven is en wanneer en de naam-en adresgegevens van de rechthebbende. Dat is meestal ook degene die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis en die de begrafenis betaalt.

Eenmalige kosten.
Voor elke feitelijke begrafenis of bijzetting wordt een bedrag in rekening gebracht. Daarvan wordt de grafdelver betaald voor het delven en weer sluiten van het graf na afloop van de begrafenis.

Gedenktekens.
Op een graf wordt meestal een gedenkteken geplaatst maar dat is niet verplicht. Gedenktekens moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden staan in de bijlagen van het begraafplaatsreglement.

Verlenging grafrechten.
Na afloop van de eerste termijn van 20 jaar (gerekend vanaf de eerste begrafenis) kan de huur voor het graf steeds verlengd worden voor een periode van 10 jaar. Daarbij wordt ook weer een bedrag in rekening gebracht voor het algemeen onderhoud van het kerkhof. Wanneer gedurende de eerste huurperiode van 20 jaar een bijzetting plaats vindt (= tweede begrafenis) dan wordt vanaf die datum de huurtermijn verlengd tot een nieuwe periode van 20 jaar. Daarbij wordt de periode waarvoor reeds betaald is uiteraard in mindering gebracht op het bedrag voor de nieuwe verlengde huurtermijn.

Afloop grafrecht (=afloop huurtermijn)
Ruim voor het aflopen van het grafrecht van een huurgraf worden de bij de administratie bekende rechthebbenden daarover schriftelijk geïnformeerd zodat er gelegenheid is om met eventuele andere belanghebbenden te overleggen over het wel of niet verlengen van de huurtermijn.
Een opzegging van het grafrecht dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden.
Na een opzegging kan het graf in principe weer in gebruik worden genomen na ruiming van het bestaande graf. Het eventuele grafmonument wordt dan afgevoerd en vernietigd. Desgewenst kan de familie het ook zelf bewaren en afvoeren.

Zie voor de tarieven de geldende tarievenlijst die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Scroll naar top