Geschiedenis Kerkhof

Ontstaan Kerkhof
Kort na de bouw van de eerste Rooms-katholieke kerk in de gemeente Schoten gewijd aan St. BAVO werd ook begonnen met de aanleg van een eigen kerkhof. Dat werd op 29 april 1857 ingezegend door de deken van Haarlem. Het kerkhof was, naast de parochianen van Schoten, ook geliefd bij inwoners van enkele omliggende gemeenten zoals Halfweg ,Haarlemmerliede en Spaarnwoude omdat de daar wel aanwezige kerken niet beschikten over een eigen kerkhof. 

De gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan had een katholiek gedeelte maar dat was niet erg in trek. In 1897 werd, ten behoeve van de R.K. kerken in de binnenstad van Haarlem,  begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein in gebruik genomen. Daardoor nam het aantal begrafenissen, in de beginjaren ca. 60-70 per jaar, wel wat af maar het kerkhof bleef geliefd bij de Schotenaren, ook na ingebruikneming van de nieuwe kerk in 1936 die de naam kreeg Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en St. BAVO.

Renovatie
Bij het 150-jarig bestaan van het kerkhof in 2007 werd door het parochiebestuur besloten tot een flinke renovatie. Die was noodzakelijk omdat ingevolge de Arbo-wet het handmatig delven van graven niet meer werd toestaan. Daarom moest de ruimte tussen de graven worden vergroot om deze toegankelijk te maken voor kleine graafmachines. Ook werd het terrein waar nodig opgehoogd en geëgaliseerd. Op de looppaden is een schelpenverharding aangebracht zodat de graven beter bereikbaar zijn voor rolstoelen en rollators. Tevens zijn bij de renovatie ca. 50 graven waarvan de grafrechten waren verlopen geruimd zodat er voorlopig weer voldoende ruimte is voor nieuwe graven. De renovatie heeft in twee fasen plaatsgevonden. De laatste fase is in 2009 afgerond. Door de renovatie ziet het kerkhof er weer netjes en overzichtelijk uit en is het ook weer goed toegankelijk.

Columbarium
Naast de mogelijkheid tot begraven beschikt het kerkhof ook over een Columbarium (=urnenbewaarplaats) voor parochianen en anderen die de voorkeur gaven aan een crematie. Men kan een (eigen) nis huren voor de bewaring van de as van dierbare overledenen.

Monumentje voor ongedoopte kinderen
Op initiatief van enkele parochianen (Joop de Ridder en Joop de Soet) is op 16 februari 2008 achteraan op het kerkhof een monumentje geplaatst en ingewijd ter herinnering aan alle kinderen die vroeger doodgeboren waren. Zij waren dus niet gedoopt en  mochten daarom ook niet in gewijde grond worden begraven. Het monument en de inscriptie daarop is ontworpen door Joop de Soet. De uitvoering is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de stichting St. Jacobs Godshuis.

Begraafplaatsreglement
Alle begraafplaatsen dienen te beschikken over een Begraafplaatsreglement waarin de gang van zaken bij begrafenissen en daarna wordt geregeld. Ook kerkhof ST. BAVO heeft zo’n reglement dat in november 2015 is herzien en aangepast aan de vernieuwde ‘Wet op de lijkbezorging’. Het reglement is bisschoppelijk goedgekeurd en trad in werking op 12 september 2014. Het nieuwe reglement zal bij alle nieuwe begravingen en bijzettingen aan de rechthebbenden worden verstrekt maar uiteraard kunnen ook andere belanghebbenden het opvragen via het parochiecentrum. Het reglement is beschikbaar in de vorm van een boekje, maar kunt u ook hier lezen.

Voor meer informatie over het kerkhof en de Mariakerk, zie historischschoten.nl en online-begraafplaatsen.nl.
Het kerkhof wordt beheerd door de heer L. van Tol, deze is bereikbaar op 06-10150163 of via tol00693@planet.nl. Indien de heer van Tol afwezig is, kunt u contact opnemen met de heer H. van Kuijeren, deze is bereikbaar op 06-12626258 of via hansvankuijeren@hotmail.com

Scroll naar top